O. Ivan (Janez) Kozelj  (1896. - 1982.)

     

Rođen je 25. lipnja 1896. u Olševku pri Kranju u Sloveniji. Pristupa Družbi Isusovoj 1912. te završava njezinu klasičnu gimnaziju u Travniku 1917. Filozofiju počeo studirati u Innsbrucku, završio u Sarajevu 1920., teologiju studirao u Louvainu 1922.–26. Za svećenika je zaređen 1925. Studij duhovnosti i pastoralne djelatnosti polazio u Tullamoreu 1926.–27., specijalizaciju iz povijesti filozofije u Pullachu 1928–29. te stekao doktorat iz filozofije i teologije 1940. Bio je odgojitelj i profesor u gimnaziji u Travniku 1920.–22. U Zagrebu je  djelovao od 1929. U isusovačkom kolegiju na Jordanovcu (poslije Filozofsko-teološki institut) predavao je  1940.–74. teodiceju, ontologiju, antropologiju, antičku filozofiju, povijest filozofije, racionalnu i eksperimentalnu psihologiju te je više puta bio rektor. Na Bogoslovnom fakultetu od 1953. bio je predavač i 1961.–66. izvanredni profesor skolastičke filozofije. Pisao je o temama filozofijske antropologije, o etnološkom i deontološkom dokazu Božje opstojnosti te odnosu vjere i razuma, kao i o problemu zla u svijetu. Također je pisao o socijalnom nauku Crkve i vjerskom životu. Osvrtao se, među ostalim, na krizu suvremenoga čovječanstva, poglede A. Augustina, D. Alighierija i E. Renana, papinu osudu pokreta Action française i nacionalizam (Glasnik Srca Isusova i Marijina, 1921.–22., 1928., 1930.–31., 1934., 1944.–45., 1965., 1975.; Život, 1921.–24., 1927.–28., 1930.–34., 1936.–37., 1940., 1943.–44., urednik 1941.–43.; Kalendar Srca Isusova i Marijina, 1929., 1941., 1945.; Katolički list, 1940.; Bogoslovska smotra, 1963.–64.; Pozdrav našem vremenu. Đakovo 1964.; Dobri otac Antić, 1971.–72.; Obnovljeni život, 1972.–73., 1975.; Ivan Merz, 1974.). Promicatelj je kršćanskoga personalizma po shvaćanjima francuskih kršćanskih filozofa XX. st.  

     Neizbrisiv trag ostavio je među vjernicima Zagreba, ali i daleko šire, svojim dugogodišnjim i neumornim, pastoralnim i apostolskim radom. Surađuje u mnogim katoličkim glasilima, duhovnik je u katoličkim organizacijama, drži omiljene propovijedi i konferencije, ispovjednik je i duhovni vođa pojedincima i obiteljima. Daje brojne duhovne vježbe laicima, redovnicima i redovnicama, članicama svjetovnih instituta, bogoslovima i svećenicima – hrvatskim i slovenskim. Službenici Božjoj Marici Stanković  bio je ispovjednik punih trideset godina.

DJELA: Čovjek u svijetlu razuma i vjere. Zagreb 1939. — Pred tajnom zla i patnje. Zagreb 1986. — Savjest: put prema Bogu. Zagreb 1988, 1990. 

O. Marko Matić

     Nakon smrti o. Ivana Kozelja 1982. godine, duhovnik Ustanove je o. Marko Matić, isusovac.

     Pater Marko Matić rođen je 19. veljače 1938. godine  u Liskovači, općina Tomislavgrad. Osnovnu školu završava u Rašeljkama, gimnaziju u Dubrovniku i Zagrebu. Godine 1956. stupa u Družbu Isusovu, studira filozofiju i teologiju u Zagrebu i Innsbrucku. Za svećenika je zaređen 1968. godine. Od 1970. do 1974. godine predaje dogmatsku teologiju na Filozofsko- teološkom institutu Družbe Isusove (FTI) u Zagrebu, studira filozofiju u Beču. Od 1976. do 1979. piše pod vodstvom W. Kerna u Innsbrucku doktorski rad Jürgen Moltmanns Theologie in Auseinandersetzung mit Ernst Bloch (423 stranice) i izdaje kao knjigu.

     Godine 1980./81. rektor je Kolegija Družbe Isusove na Jordanovcu, od 1981. do 1987. provincijal Hrvatske pokrajine Družbe Isusove, od 1988. do 1994. ponovno rektor, od 1995. do 2000. nadstojnik FTI-a, od 2000. do 2009. instruktor treće probacije. Predavao je biblijsko- teološke predmete na FTI-u, Katehetskom institutu, Visokoj teološkoj školi u Sarajevu i na FER-u. Nastupao na HTV-u, Hrvatskom radiju, Radio Mariji, objavljivao radove u domaćim časopisima, uredio Teološke spise K. Rahnera, katolicizam Općeg religijskog leksikona. Vodio duhovne vježbe svećenicima, bogoslovima, laicima i redovnicima u Hrvatskoj i Austriji.