Izabrani tekstovi o Marici Stanković objavljeni za života i nakon smrti

Sestri Marici Stanković prigodom deset godišnjice predsjed-
ništva u V. K. Sestrinstvu, »Za vjeru i dom« 2 (1937), 22-23.

Nepotpisano: Sestri Marici Stanković uz 15-godišnjicu
predsjedništva i crkveno odlikovanje »Pro Ecclesia«, »Za
vjeru i dom« 7 (1942), 3-4.
Nepotpisano: Crkveno odlikovanje s. Marice Stanković, »Za
vjeru i dom« 8 (1942), 3.
Jedna saradnica: Uz 15 godišnjicu rada predsjednice V.K.S-a,
»Nedjelja« 26 (1942), 5.
Zagreb: 15 godišnjica orličko-križaričkog rada gđice Marice
Stanković (Rubrika: Iz države), »Katolički tjednik« 33
(1942), 5.

Zagreb: Svečana proslava Križarskog dana. Predaja papinog od-
likovanja gđici Marici Stanković (Rubrika: Iz države), »Kato-
lički tjednik« 39 (1942), 7.

Jedna odbornica V.K.S-a: U sobi sestre Marice 7. XII. 1943., »Za
vjeru i dom« 10 (1943), 10.
Nepotpisano: Zbog protunarodnog rada osudjeni su rukovodioci
organizacije križarskog sestrinstva, »Vjesnik« (31. siječanj
1948).
Nepotpisano: Smrt kat. radnice prof. Marice Stanković, The Cross
(listopad 1957).
Nepotpisano: Umrla je »Sestra Marica«, »Danica« 46 (1957).

Nepotpisano: Suvremena kršćanska junakinja, »Vjesnik Đako-
vačke biskupije« 12 (1957), 181.

Dr. Žanko: Umrla je »Sestra Marica«, »Glasnik Srca Isusova i
Marijina« Caracas, Venezuela, 2 (1958), 40-42.

Nepotpisano: Davanje koje nema kraja (Uz desetgodišnjicu smrti
Marice Stanković), »Marija« 7 (1967), 326-328.
Nepotpisano: Desetogodišnjica smrti velike žene, »Glasnik sv.
Antuna« 11 (1967).
Nepotpisano: Deseta obljetnica smrti Marice Stanković, »Glas
Koncila« (22. X. 1967).
P. M.: U desetogodišnjici smrti sestre Marice Stanković, »Služba
Božja« Makarska 5-6 (1967), 418-420.
S.: Sestri Marici Stanković in memoriam (+ 8.X.1957), »Vjesnik
Đakovačke biskupije« 11 (1967), 205-206.
L. H.: Ko je bila ova žena? Uz 10 god. smrti Marice Stanković,
»Bakarska zvona« 6 (Božić 1967).
Lucijan Kordić: Ona koja ne umire…,u »jednom godišnjaku«(?) u
USA (1968), 108-111.

Nepotpisano: Marica Stanković (1900–1957), u godišnjaku »Da-
nica« (1972), 23.

Nepotpisano: Zabranjen kalendar »Danica«, »Vjesnik« (12.
veljače 1972).
M. Č.: Marica Stanković – uz 20. obljetnicu smrti 1957 – 8. X. –
1977., Glasilo postulature »Ivan Merz« 1-2 (1977), 3-5.

V. Š.: 25. obljetnica smrti prof. Marice Stankovi}, »Vjesnik Đako-
vačke biskupije« 7-8 (1982), 146.

K.: Sestra Marica (Rubrika: Ljudi naših dana), »Glas Koncila«
41 (1987), 5.
Živko Kustić: »Christus vincit« pred sudom Zagreba (uz spomen

90. obljetnice rođenja prof. Marice Stanković), »Glas Konci-
la« 52 (1989). 6.

M. S.: Nasmijano lice (Uz najnoviju knjigu Žarka Brzića), »Veri-
tas« 11 (1990), 29.

Žarko Brzić: Nasmijano Lice. Tragom životnih putova prof.
Marice Stanković. Knjižica UPT 129. Đakovački Selci, 1990,
142 str.; II. izd. 2003.

F. B.: Tragom Marice Stanković (Rubrika: Knjige), »Glas Konci-
la« 4 (1991).

Mate Krajina: Tko je bila sestra Marica Stanković?(Rubrika:
Svjedoci), List mladih »MI« 1-2 (1992), 5.

Stjepan Kožul: Spomenica žrtvama ljubavi zagrebačke nadbi-
skupije. U prigodi proslave 900. obljetnice postojanja zagre-
bačke nad/biskupije. Zagreb 1992., str. 479-483.

Nepotpisano: Misli sestre Marice o Svetom Josipu, »Glasnik sv.
Josipa« 1 (1993), 7.
S. Marketić: Promicateljica vjere i katoličkog odgoja (Obilježena
obljetnica smrti prof. Marice Stanković), »Glas Slavonije« 9
(1995).
Božidar Nagy: Hrvatsko križarstvo. Pregled osnivanja, razvoja i
obnove Križarske katoličke organizacije u Hrvatskoj.
Postulatura za beatifikaciju Ivana Merza. Zagreb, 1995. Pod
naslovom: Prof. Marica Stanković 1900-1957. Predsjednica
Velikog križarskog sestrinstva, str. 57-60.
Danica Babić: Crtice o djelovanju katoličkih žena u povijesti –
Marica Stanković, »Kana« 7-8 (1995), 33-34.

Danica Babić: Crtice o djelovanju katoličkih žena u povijesti /mi-
sli i poruke prof. Marice Stanković iz knjige »Nasmijano lice«

autora Žarka Brzića/. »Kana« 9 (1995), 35.
Nepotpisano: Prof. Marica Stanković – 40. obljetnica smrti,
Glasilo postulature »Ivan Merz« 1-2 (1997), 6.
Mario Benko: Spomen Marice Stanković (40. obljetnica smrti
prvakinje hrvatskog katoličkog laičkog pokreta), »Glas
Koncila« 42 (1997), 1.
Živko Kustić: Drugi život Marice Stanković, Glas Koncila 42
(1997), 18.
Nepotpisano: Suradnice Krista Kralja, u »Glasnik Srca Isusova i
Marijina« 11 (1997), 339-340.
Kaja Pereković: Marica Stanković – četrdeset godina kasnije
(Rubrika: Sjećanja), »Zatvorenik« 68 (1997), 43-44.
Živko Kustić: Politika mjesto naviještanja, »Jutarnji list« (13. 01.
2000).

Nepotpisano: Prof. Marica Stanković. Stota obljetnica ro|enja
1900. – 31.XII. – 2000. Glasilo postulature »Ivan Merz« 1-2
(2000), 1-13.
Adolf Polegubić: »Osoba sadašnjosti, a ne prošlosti«. Stota
obljetnica rođenja Marice Stanković, »Glas Koncila« 52
(2000), 28.
Nepotpisano: 100. obljetnica rođenja Marice Stanković, IKA(20.
12. 2000.), 11.
Olga Princ: Uz 100.-tu obljetnicu rođenja s. Marice Stanković
31.12.1900. – 31.12.2000. (Rubrika: Naši uzori), Glasilo
križarske organizacije »Križ« 4 (2000), 14-15.
Olga Princ (nastavak): Uz 100.-tu obljetnicu rođenja s. Marice
Stanković 31.12.1900. – 31.12.2000.(Rubrika: Naši uzori),
Glasilo križarske organizacije »Križ« 1 (2001), 14-15.

Olga Princ: Moje uspomene na nezaboravnu s. Maricu Stan-
ković. (Rubrika: Naši uzori), Glasilo križarske organizacije

»Križ« 2 (2001), 10-12.

Božidar Nagy: Duhovni utjecaj Ivana Merza na Maricu Stan-
ković. Prigodom 100. obljetnice rođenja prof. Marice

Stanković (1900.–2000.), »Obnovljeni život« 2 (2001),
229-242.
Stanko Tenšek: »Navjestitelj Crkve novih vremena«. Ivan Merz
ponovo u Francuskoj, »Glas Koncila« 29 (2001), 13.
Ljiljana Matković-Vlašić: Tko je Marica Stanković?, »Kana« 1
(2001), 36-37.
L. .Š: Susret s Maricom Stanković (Rubrika: Sjećanja), u »Živjeti
zajedno« 3 (2001), 9.

Monah Dorotej: Priče iz života hrvatskih svetaca i uzornih vjerni-
ka. Verbum, Split, 2001., 107-114.

Božidar Nagy: Prof. Marica Stanković utemeljiteljica Suradnica
Krista Kralja, u: »Hrvatski katolički pokret«. Zbornik radova
s Međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zagrebu i

Krku od 29. do 31. ožujka 2001., Kršćanska Sadašnjost, Za-
greb, 2002., 701-711.

Marica Stanković 1900. – 1957. Zbornik radova s proslave 100.

obljetnice rođenja 1900. – 2000. (Priredila Ljiljana Mat-
ković-Vlašić). Izdaju: Glas Koncila, Zagreb i Suradnice

Krista Kralja, Zagreb, 2001.
Stanka Vidačković: Marica Stanković – sljedbenica Kristova
zakona ljubavi, »Živa zajednica« 9 (2002), 4 i 21.
(ŽK): Tajna Maričinih pisama iz 1945, »Glas Koncila« 9 (2002).

Nepotpisano: Prikaz knjige »Adventska čežnja« (Božićni dola-
zak), Katolički list mladih »Pogled« 10 (2002), 42.

(D. M.): Razmatranja Marice Stanković, »Glas Koncila« 23
(2003), 21.
Suradnici u ostvarivanju Kraljevstva Kristova – Ivan Merz i
Marica Stanković. (Priredili: Bonaventura Duda i Stella
Tamhina), Biblioteka »Likovi« 21, Kršćanska Sadašnjost,
Zagreb, 2003., 128 str.
S. Rebeka Jadranka Anić: Više od zadanoga. Žene u Crkvi u
Hrvata u 20. stoljeću. Franjevački institut za kulturu mira,

Split, 2003. Ime Marice Stanković/ Marica Vragović spo-
minje se u knjizi često, posebno na str.: 84, 92-93, 98-101,

136-137, 202, 204, 225.

Marko Matić: Ivan Merz u misli i djelu Marice Stanković, »Ob-
novljeni Život« 1 (2004), 75-90.

Matija Maša Vekić, Blaženi Ivan Merz, svjedok – zaštitnik –
suputnik, Zagreb, 2004., 3. pogl. Blaženi Ivan Merz i Marica
Stanković, 30-36.
Milan Pušec: Lik pod »embargom« – Marica Stanković, »Vjesnik
biskupa Langa« 109 (2004), 20-21

Milan Pušec: Marica Stanković uzor odgojiteljskog poziva, Glas-
nik Centra za zvanja »Dođi i vidi« 1 (2005), 36-37.

Milan Pušec: »Nasmijano lice« u nizu hrvatskih duhovnih velika-
na. Biskupi dali potporu otvaranju beatifikacije Marice Stan-
ković, Glas Koncila, 44 (2005), 22.